• Birinci Yargı Paketi Meclis’te… Jet hızla Genel Kurul’a gelecek… Pakette neler var?

  AK Parti’nin hazırladığı Yargı Reformu Stratejisi 1. Paketine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin bu hafta Adalet ’nda haftaya da Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

  TARAFSIZ HABER AJANSI/ANKARA 

  Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin getirdiği düzenlemeler şöyle:

  AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

  • Baro levhasına ve en az onbeş yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilecek.

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA PASAPORT VERİLEBİLECEK

  • Haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi bir idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere, mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlere başvurmaları halinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilecek.

  HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına ilişkin düzenleme kapsamında, avukatlık staj başvurusu yapmak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı düzenleniyor.
  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına ilişkin düzenleme kapsamında, noterlik staj başvurusu yapmak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı getiriliyor.

  HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI

  • İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak; hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şart olacak.

  EN AZ YETMİŞ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak.
  • Sınavlar test şeklinde yapılacak. Sınavlarda beş şıklı, çoktan seçmeli en az yüz elli soru sorulacak ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.

  HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI VE İDARİ YARGI ÖN SINAVI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanacak.

  UYUŞMAZLIĞIN KONUSUNA GÖRE DANIŞTAY İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARINCA ÜÇ AY İÇİNDE KARARA BAĞLANACAK

  • Aynı veya farklı bölge idare mahkemesi dairelerince benzer olaylarda verilen kesin nitelikteki kararlar arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin gerekçeli istemlerin, uyuşmazlığın konusuna göre Danıştay idari veya vergi dava daireleri kurullarınca üç ay içinde karara bağlanacağı hüküm altına alınıyor. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak verilen kararlar kesin nitelikte olacak.
  • Hukuk yargılamasında uygulanan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasına dair hükümlerin idari yargıda da uygulanmasına imkân tanınıyor.

  ELEŞTİRİ AMACIYLA YAPILAN DÜŞÜNCE AÇIKLAMALARI SUÇ OLUŞTURMAYACAK

  • Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.
  • Aile mahkemesince verilen kararların takip ve yerine getirilmesinde görevlendirilen uzmanlardan yararlanılabilecek.

  ÖN ÖDEMENİN TAKSİTLER HALİNDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİNE İMKAN TANINIYOR

  • Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit halinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilecek. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde önödeme hükümsüz kalacak ve soruşturmaya devam edilecek.
  • Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarının örselenmelerinin engellenmesi ve korunması amacıyla soruşturma ve gerekiyorsa kovuşturma aşamasında ifade ve beyanlarının kayda alınması düzenleniyor. Bu kayıtların hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi veya yayılması veyahut başkalarınca ele geçirilmesi fiilleri sözkonusu suçun nitelikli hali olarak kabul edilecek.

  TUTUKLULUK SÜRELERİ

  • Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemeyecek.
  • Öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında uygulanacak.

  BEŞ YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE KARAR VEREBİLECEK

  • Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilecek. 
  • Bu madde hükümleri; örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, hakkında uygulanmayacak.

  SERİ MUHAKEME

  • Seri muhakeme usulüne tabi suçlar bakımından bu usul uygulanmadan açılan davalarda iddianamenin iadesi yoluna gidilecek. Cumhuriyet savcısının iddianamede veya dosya içerisinde yer alan belgelerde seri muhakeme usulüne başvurulduğunu belirtmesi halinde iddianame iade edilemeyecek.

  ÇOCUK VEYA MAĞDURLARIN İFADE VE BEYANLARI ÖZEL ORTAMDA UZMANLAR ARACILIĞIYLA ALINACAK

  • Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınacak.

  SERİ MUHAKEME USULÜ

  • Seri muhakeme usulünün sisteme dahil edilmesi öngörülüyor.
  • Basit yargılama usulünün sisteme dahil edilmesi öngörülüyor.
  • Uzlaştırma kapsamındaki suç listesi genişletiliyor. Uzlaştırma işlemlerinin sonuçlandırılması için öngörülen uzatma süresi artırılıyor.
  • Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince duruşma açılmaksızın, cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hallerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilebilecek.
  • Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ olmasına rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilecek.
  • Temyiz edilebilecek kararların kapsamı genişletiliyor.

  MAHKEMECE İNFAZIN ERTELENMESİ VEYA DURDURULMASI

  • Birlikte işlenmiş olup da  Ceza Muhakemesi Kanununun 280’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 306’ncı maddesinin uygulanma olanağının bulunduğu hallerde hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilecek. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilecek. Karar, duruşma açılmaksızın verilecek ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilecek. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecek.
  • Yapılan düzenlemeyle, infazın ertelenmesine ilişkin nedenler arasına yeni bir neden ekleniyor. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanununun 280’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 306’ncı maddesinin uygulanma olanağının bulunduğu hallerde de infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilebilecek.
  • Ceza Muhakemesi Kanununun 171’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hapis cezasının üst sınırı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından beş yıl olarak uygulanacak.
  • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarla ilgili olarak bir suç soruşturması ve kovuşturması kapsamında hâkim veya mahkeme tarafından ikinci fıkra uyarınca erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.