• Bakanlık’tan Mızraklı için mahkemeye kayyım savunması

  R;Soruşturma ve kavuşturma yeterli, uzaklaştırma kamu selameti için uygundur.”

  Ferit ASLAN/DİYARBAKIR

  İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın İdare Mahkemesine açtığı, ‘Yürütmenin durdurulması’ davasında Bakanlık savunmasını gönderdi. Bakanlık savunmasında, Mızraklı hakkında seçilme yeterliliğini kaybetmesine yol açan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi ile suçun niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında, görevden uzaklaştırma tedbirinin kamunun selameti bakımından hukuka uygun olduğunu belirterek, davanın reddini istedi. Bakanlık savunmasında, Mızraklı’nın görevden uzaklaştırmasından 1 gün sonra yerine kayyım olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’ndan uzaklaştırmanın devam edip etmemesi için görüş istediği de ortaya çıktı.

  R;SUÇ KONULARI SEÇİLME VE KAMU HİZMETİNDE BULUNMA YETERLİLİĞİNİ ETKİLEYECEK NİTELİKTE”

  Hakkında açılan dava ve soruşturmalar gerekçe gösterilerek göreven uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınmasının üzerinden 2 ay geçerken, Mızraklı’nın avukatlarının Diyarbakır 1.İdare Mahkemesine açtıkları, R;Yürütmenin durdurulması” davasına İçişleri Bakanlığı savunma gönderdi. Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden mahkemeye gönderilen savunmada, Mızraklı hakkında devam eden kovuşturma ve soruşturmalardaki suç konuları için TCK’da öngörülen yaptırımların ilgilinin seçilme ve kamu görevinde bulunma yeterliliğini etkileyecek nitelikte olduğu belirtilerek, “Dolayısıyla kamu görevi yürüten davacı hakkında seçilmeye engel durumlar arasında olduğu bildirilen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi ayrıca suçun niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında, kamunun selameti bakımından adı geçenin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kamu yararı doğrultusunda uygulanmıştır ve hukuka uygundur”denildi.

  Bakanlık, Mızraklı mazbatayı almadan seçimden bir gün sonra Diyarbakır Valiliği tarafından Bakanlığa yazılan ve görevden uzaklaştırılmasına gerekçe gösterilen yazı ile ilgili savunmasında şöyle dedi:

  BAKANLIK, VALİLİĞİN SEÇİMDEN 1 GÜN SONRA YAZDIĞI YAZIYI SAVUNDU

  R;Davacı hakkında verilen görevden uzaklaştırılma kararının Diyarbakır Valiliğinin iki adet yazısına dayandığı ve bunlardan birinin 01.04.2019 tarihli olduğu, dolayısıyla henüz davacı tarafından mazbata alınıp göreve başlanmadan düzenlenen kararın hukuki olmadığı iddia edilmiş ise de bakanlığımız, başta Anayasa olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan vesayet yetkisini, mahalli idareler üzerinde kullanmaktadır. Bakanlığımız gerek Valilikler aracılığıyla gerekse adli mercilerle belirli aralıklarla yazışmalar yaparak, haklarında işlem yapmaya yetkili olduğu belediye başkanı, meclis üyeleri ya da muhtarlarla ilgili varsa adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgileri derleme, yargı kararlarıyla ceza alıp görevden düşürülme gibi süreçleri takip etme ya da kamu yararı görüldüğü takdirde görevden uzaklaştırma yetkisini kullanabilmektedir. Tüm bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlığımız ve ilgili birimler arasında bilgi paylaşımına ilişkin işlemlerin devam etmesi gerekmekte ve Bakanlığımız bu süreçleri yetkisi ve görev alanı çerçevesinde takip etmektedir.”

  R;EŞ BAŞKANLIK, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMADA ESAS TEŞKİL ETMEKTİR”

  Bakanlık savunmasında, Diyarbakır Valiliğinin 7 Ağustos’ta Bakanlığa yazdığı ve mevzuata aykırı şekilde eş başkanlık sisteminin uygulandığı, KHK ile uzaklaştırılanların görevlerine iade edildiği, daha önceki kayyım döneminde işe alınanların iş akitlerinin fesih edildiği belirtilerek, “­Resmi Makamlarca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine görevlendirilen Belediye Başkan Vekilleri sözde ‘darbeci, işgalci, faşist, hileci’ olarak nitelendirerek halka açıkça yasadışı eylem çağrısı yapıldığı ile ilgili yazılar üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında araştırma/ön inceleme süreci başlatılmıştır. Mevzuata aykırılığı yargı kararları ile açıkça belirlenen eş başkanlık uygulamasının Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanması, Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 19.08.2019 tarihli Bakan onayıyla düzenlenen görevden uzaklaştırma kararına esas teşkil etmektedir” denildi.

  R;MAHKUMİYETE GEREK YOK, SORUŞTURMA VE KAVUŞTURMA YETERLİ”

  Bakanlık savunmasında, görevden uzaklaştırmanın hukuki dayanağının Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi olduğu ve bu maddelerde ilgililer hakkında herhangi bir mahkûmiyet şartı aranmadığı, haklarında soruşturma veya kovuşturma açılmış olması yeterli olduğu belirtildi. Mızraklı hakkında devam eden kovuşturma ve soruşturmalardaki suç konuları için TCK’da öngörülen yaptırımlar ilgilinin seçilme ve kamu görevinde bulunma yeterliliğini etkileyecek nitelikte olduğu belirtilen savunmada, R;Kamu görevi yürüten davacı hakkında, seçilme yeterliliğini kaybetmesine yol açan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi, suçun niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında, görevden uzaklaştırma tedbiri kamunun selameti bakımından hukuka uygundur” denildi.

  GÖREVDEN ALINMASINDAN 1 GÜN SONRA VALİLİKTEN GÖRÜŞ İSTENİLMİŞ

  Bakanlıktan Mahkemeye gönderilen savunma eklerinde Bakanlığın, Adnan Selçuk Mızraklı’yı görevden uzaklaştırdığı 19 Ağustos tarihinden bir gün sonra, Mızraklı’nın yargılama safahatı ve uzaklaştırmanın devam edip etmemesi ile ilgili Mızraklı’nın yerine kayyum olarak atanan Vali Hasan basri Güzeloğlu’ndan görüş istediği görüş istediği ortaya çıktı. Vali Güzeloğlu imzası ile gönderilen Bakanlığa gönderilen yazıda, Mızraklı hakkında açılan dava ve soruturmaların dökümü yapılırken, “Anayasanın 127 maddesinin 4. fıkrası ile 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi 2. fıkrası yarınca Diyarbakır Büyükşehir beledie Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkındaki görevden uzaklaştırma kararının yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı devam etmesinin uygun olduğu görüşü ile gereğini taktirlerinize arz edirimR;denildi.

  Bakanlık savunmasının sonunda, Mızraklı hakkında açılan dava ve soruşturmaların devam ettiğini, görevden uzaklaştırma tedbirinin devam etmesi gerektiğini ve hukuka uygun olduğunu, Mızraklı’nın açtığı dava ve yürütmenin durdurulması talebinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesi ile talebin reddini istedi.