• İşte Başbuğ’un ifade ettiği Meclis Genel Kurul tutanakları

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından CHP ve AK Parti arasında “önerge” ve “tutanak” polemiği yaşandı. CHP’liler Genel Kurul tutanaklarına işaret etti. İşte o tutanaklar…

  TARAFSIZ HABER AJANSI/

  Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ifade ettiği 2 2009 Perşembe günü Meclis Genel Kurul tutanaklarına göre söz konusu önerge gece yarısı verilmiş.

  Başbuğ’un ifade ettiği 25 Haziran’daki Meclis Genel Kurul tutanaklarına göre, verilen 10 dakikalık aranın ardından saat 00.59’da Başkanvekili Nevzat Pakdil tarafından Genel Kurul açılıyor.

  GECE YARISI AK PARTİ ÖNERGE VERİYOR

  Pakdil, yeni madde ihdasına dair bir önerge olduğunu belirterek şöyle diyor:

  “Malumlarınız olduğu üzere, görüşülmekte olan veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür.

  Bu nedenle önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 13 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.”

  ÖNERGE NE DİYOR?

  Önergeyle görüşülmekte olan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na çerçeve 5 inci maddeden sonra gelmek üzere yeni maddenin eklenmesi isteniyor.

  ÖNERGENİN ALTINDA İMZASI OLAN VEKİLLER

  Önergenin altında Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan, A. Müfit Yetkin’in imzası bulunuyor. Önergeyle, “barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu’nda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır” ifadesi ekleniyor. Komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önerge kabul ediliyor.

  İŞTE O MECLİS TUTANAKLARI

  BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
   
  Saygıdeğer milletvekilleri, yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır.
  Malumlarınız olduğu üzere, görüşülmekte olan veya teklife konu kanunun komisyon metninde bulunmayan ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açılacağı, İç Tüzük’ün 87’nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüdür.
   
  Bu nedenle önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla, 13 üyesiyle katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.
   
  Şimdi önergeyi okutuyorum:
   
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına  

  Görüşülmekte olan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na çerçeve 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve devamındaki maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
   
  Bekir Bozdağ/Yozgat
  /Kayseri
  Ahmet Aydın/Adıyaman
  Mehmet Ceylan/Karabük
  Yahya Doğan/Gümüşhane
  A. Müfit Yetkin/Şanlıurfa
   
   
  MADDE 6- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   
  “(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu’nda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda (x) soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır.”
   
  BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
   
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.
   
  BAŞKAN – Salt çoğunlukla?  

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Salt çoğunlukla, 87’nci maddeye göre.
   
  BAŞKAN – Evet, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katıldığı için yeni bir madde olarak işlem yapacağım.
   
  Madde üzerinde söz talebi? Yok.
   
  Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
   
  Böylece yeni bir madde eklemiş olduk metnine.

  6’ncı maddeyi 7’nci madde olarak okutuyorum:
  MADDE 7- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  “a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

  BAŞKAN – Madde üzerinde bir adet önerge vardır, önergeyi okutuyorum:
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına görüşülmekte olan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının  çerçeve 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

   
  Bekir Bozdağ/Yozgat
  /Kayseri
  Ahmet Aydın/Adıyaman
  Mehmet Ceylan/Karabük
  Yahya Doğan/Gümüşhane
  A. Müfit Yetkin/Şanlıurfa

  MADDE 7- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, maddenin üçüncü fıkrasının  son cümlesinde geçen “hâli dahil” ibaresi ise “hâlinde “ şeklinde değiştirilmiştir.

  “a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,”

  BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılıyoruz efendim.
                               
  (x) Tasarının tümünün oylanmasından önce, “asker kişilerle iştirak halinde işlemesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere, “asker olmayan kişilerin” ibaresi, Komisyon Başkanının redaksiyon talebi üzerine, eklenmiştir.


  BAŞKAN – Hükûmet?

  ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılıyoruz.

  BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

  Gerekçe:
  Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçunun daha etkin bir şekilde soruşturulması ve kovuşturulması amacıyla, bu suçların da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250 nci maddesine göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde görülmesi; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında, 250 nci madde uyarınca kurulan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri hâlinde, bu mahkemeler tarafından yargılanması amacıyla  bu değişiklik önergesi verilmiştir. Buna karşılık, savaş ve hâlinde işlenen suçlarda ise askerî mahkemelerin yargı yetkisi korunmaktadır.

  BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

  Kabul edilen önerge istikametinde 7’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.